top of page

Podmienky používania stránok

Tieto podmienky používania upravujú prístup a používanie stránok superdrive.sk. Používaním stránok súhlasíte s dodržiavaním podmienok používania, s pravidlami ochrany súkromia a s pravidlami používania cookies.

 

O službe

Superdrive.sk  Vám dávajú priestor registrovať sa, prihlasovať sa, komunikovať, diskutovať vo fórach, písať články, prispôsobovať si svoje profily... Aby sme mohli poskytovať čo najlepšie služby, musíme vás vedieť identifikovať a získať o vás niektoré informácie.

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom superdrive.sk je SuperDRIVE, s.r.o., Nedožerského 64, 97212 Nedožery-Brezany, IČ: 36852996, DIČ: SK2022486092

Používatelia (užívatelia):

Používatelia superdrive.sk sú osoby navštevujúce a používajúce stránky superdrive.sk.

Registrácia, členstvo a zrušenie účtu

Na vytvorenie profilu a využívanie niektorých služieb je potrebná registrácia. K registrácii je potrebný email (bude naň zaslaný aj aktivačný link), heslo, meno a priezvisko. K využívaniu služieb, prezeraniu profilových stránok a registrácii je potrebný súhlas s podmienkami používania, so zásadami ochrany osobných údajov a nastavenie cookies. Služba je určená užívateľom od 18 rokov. Užívateľ sa zaväzuje pri registrácii uvádzať pravdivé údaje. Členom stránky superdrive.sk sa používateľ stáva registráciou. Účet je možné kedykoľvek na požiadanie zrušiť.

Uverejňovanie obsahu

Superdrive.sk vám poskytuje možnosť zverejňovať rôzny obsah, ako napr. fotky, videá, komentáre, odkazy, označovanie, dokumenty a rôzne iné materiály. Pri uverejňovaní vášho obsahu majte na pamäti, že tento môže by viditeľný iným návštevníkom a užívateľom stránok. Za zverejnený obsah nesiete výhradnú zodpovednosť.

Zakázaný obsah

Používaním stránok sa zaručujete nezverejňovať obsah nevhodný pre deti, porušujúci právne predpisy, nariadenia a medzinárodné dohody, porušujúci ľudskú dôstojnosť, obsahujúci násilie, mravne nevhodný obsah, obsah nabádajúci k neznášanlivosti, obsah smerujúci k obmedzovaniu ľudských práv a slobôd, obsah porušujúci autorské práva… Váš obsah uchovávame po dobu trvania vášho účtu. Po zrušení alebo deaktivácii účtu môžeme váš obsah uchovávať na účely zálohovania, archivácie a auditov. Taktiež môže byť uchovávaný váš obsah a aj jeho kópie ktorý/é zdieľali alebo uložili iný používatelia. Ak sa rozhodnete poslať nám vaše názory, komentáre, spätnú väzbu, nápady… vyjadrujete súhlas s ich použitím bez nároku na odmenu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnený používateľmi.

Bezpečnosť

Záleží nám na bezpečnosti používateľov, preto neustále chránime váš účet a obsah. Svoje prihlasovacie údaje uchovávajte v bezpečí. Ak zistíte neoprávnené používanie vášho účtu zmeňte heslo a môžete nás kontaktovať. Aj keď používame bezpečnostné opatrenia, nemôžeme úplne zaručiť, že nebudú prekonané neoprávnenými osobami prístrojmi alebo programami.

Obsah tretích strán

Superdrive.sk môžu obsahovať aj obsah tretích strán. Naša kontrola sa bude snažiť, aby tento obsah zodpovedal pravidlám používania týchto stránok. Obsah tretích strán sú najmä odkazy na stránky, služby, aktivity a produkty. Za obsah tretích strán nepreberáme zodpovednosť. K takémuto obsahu pristupujete na vlastné riziko a prevádzkovateľovi za tento prístup nevzniká žiadna zodpovednosť.

Ukončenie

Každý používateľ má právo zrušiť a ukončiť svoj účet bez akéhokoľvek dôvodu. Prevádzkovateľ môže ukončiť alebo obmedziť právo na prístup alebo prevádzku z akéhokoľvek dôvodu v primeranom predstihu. Služba nie je nárokovateľná. Jej zaniknutím nevznikajú prevádzkovateľovi žiadne právne nároky. Prístup užívateľov môžeme ukončiť alebo obmedziť okamžite bez upozornenia v prípade vážnych dôvodov alebo porušenia zásad používania.

Odškodnenie

Ak používate alebo budete používať superdrive.sk na komerčné a súkromné účely súhlasíte, že prevádzkovateľa zbavujete zodpovednosti za nároky, žaloby, súdne konania, spory, požiadavky, škody, záväzky, straty, náklady a výdavky, ako aj právne a účtovné, ktoré súvisia s vaším prístupom, používaním a obsahom. Vzniknuté škody budete musieť nahradiť vy.

Odmietnutie záruky

Našu službu, ako aj všetok obsah v našej službe poskytujeme bez akejkoľvek záruky. Nezodpovedáme ani neručíme za používateľský obsah. Súhlasíte s tým, že superdrive.sk a ani ich prevádzkovateľ nepreberajú zodpovednosť za činnosť a obsah užívateľov. Ak narazíte na nevhodný obsah môžete nám to oznámiť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť v maximálnom rozsahu, ktorý povoľujú právne predpisy. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, straty zisku, straty údajov, stratu dobrého mena, hmotné a nehmotné škody a akékoľvek iné škody vyplývajúce z používania služieb superdrive.sk.

Zmeny podmienok používania

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Vyhradzujeme si právo na formu a spôsob oznamovania o ich zmenách. Súhlasíte s tým, že upozornenia budete prijímať v elektronickej podobe. Aktuálnu verziu vždy nájdete na našich stránkach. Používaním stránok s upravenými podmienkami používania súhlasíte, že ste viazaní upravenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania prestaňte používať službu superdrive.sk a zrušte si účet.

Zmluva

Tieto podmienky používania predstavujú zmluvu medzi poskytovateľom služby a používateľom. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj podmienky ochrany osobných údajov a podmienky používania cookies. Používateľ musí dať samostatný súhlas s podmienkami používania, podmienkami ochrany osobných údajov a s používaním cookies ich nastavením. Ak ktorékoľvek z ustanovení podmienok bolo neplatné, tak jeho rozsah sa obmedzí alebo zruší. Ostatné ustanovenia však ostávajú v platnosti.

Reklama

Inzerent je zadávateľ reklamy na superdrive.sk. Pre inzerciu na superdrive.sk platí a inzerenti súhlasia s tým, že reklama, produkt alebo služba musí byť pravdivá, jasná, jasne formulovaná, vhodná aj pre užívateľov do 16 rokov, nezavádzajúca, neagresívna, neprehnaná, kvalitná, užitočná, neporušujúca právne predpisy a tieto pravidlá používania. Inzerent nesie plnú zodpovednosť za reklamu a prípadné škody spôsobené inzerciou, produktom alebo službou. Vyhradzujeme si právo odmietnúť alebo odstrániť akúkoľvek reklamu bez udania dôvodu. Za obsah inzercie nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť, ani za prípadné škody vzniknuté na základe takejto inzercie.

Posledná zmena bola vykonaná 19.8.2022.

bottom of page