GDPR je pre väčšinu z nás pomerne nezrozumiteľná vec. Preto sa na začiatku posnažíme „ľudskou rečou“ vysvetliť, o čo v nasledujúcom texte ide. Druhá časť je skôr čítanie na dlhé zimné večery, a z hľadiska zákona je tento text právne záväzný :-) 

 

Ako a prečo Vaše údaje zbierame a uchovávame? Pri vytvorení objednávky/ rezervácie Vám vytvoríme užívateľský účet, ktorý potrebujeme pre plnenie zmluvy a zákona. Pre Vás to znamená niekoľko výhod – prehlaď Vašich objednávok, možnosť uplatniť vernostné zľavy, zjednodušený objednávkový proces v budúcnosti, evidencia absolvovaných úrovní kvôli nadväznosti, možnosť zobraziť a upravovať svoje osobne údaje atď. 

  

Pokiaľ si vyslovene neprajete, aby sme Vaše údaje uchovávali dlhšie, ako je potrebné pre splnenie zmluvných a zákonných povinností, kontaktujte nás prosím emailom na superdrive@superdrive.sk. Váš účet a Vaše údaje na požiadanie vymažeme.

  

Vaše údaje sú bezpečne uložené na zašifrovanom serveri. Nikdy ich nepredáme tretej strane na marketingové účely, pokiaľ nám k tomu nedáte výslovný súhlas.

   

Na Vašu emailovú adresu môžeme zasielať newsletter. Snažíme sa prinášať v ňom zaujímavé informácie zo sveta bezpečnosti na cestách a motorizmu. Jeho obsah tvoria predovšetkým vzdelávacie články a videá, prípadne informácie o špeciálnych ponukách pre našich zákazníkov. Newsletter zvykneme posielať približne 1-2x mesačne. Pokiaľ si neprajete dostávať newsletter, je možné sa odhlásiť z odberu pomocou odkazu, ktorý je v päte správy. Prípadne nás môžete kontaktovať emailom na superdrive@superdrive.sk

 

V prípade akýchkoľvek otázok k spracovaniu Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať :-)

 

  

Informácie poskytované dotknutým osobám

 

Prevádzkovateľ, spoločnosť SuperDrive, s.r.o., týmto podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) poskytuje zákazníkovi / objednávateľovi / obdarovanému / účastníkovi tréningu (ako sú uvedení v Obchodných podmienkach spoločnosti SuperDrive, s.r.o. dostupných na adrese www.superdrive.sk/obchodne-podmienky, ďalej len „Obchodné podmienky prevádzkovateľa“), ako dotknutej osobe, nasledujúce informácie: 

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

 

SuperDrive, s.r.o., 

so sídlom Nedožerského 64, 972 12 Nedožery – Brezany, Slovenská republika

IČO: 36 852 996

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 18458/R 

(ďalej len „prevádzkovateľ“),

 

Kontakt:

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Solomon

telefónne číslo: +421 903 054 621

e-mailová adresa: lucia.solomon@superdrive.sk

 

2. Účel spracúvania osobných údajov: 

 

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na účely: 

 

(a) uzatvorenie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb (službou je zabezpečenie účasti na tréningu, ako je definovaný v Obchodných podmienkach prevádzkovateľa, pričom súčasťou služby môže byť aj doplnkové plnenie, napr. zabezpečenie výpožičky motorového vozidla, zabezpečenie pripoistenia vozidla, poskytnutie alebo predaj reklamných alebo spomienkových predmetov, napr. tričiek) medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom služby a dotknutou osobou ako objednávateľom služby príp. iným objednávateľom služby (ak je dotknutá osoba odlišná od objednávateľa služby), a to aj vrátane nasledovných úkonov: vyhotovenie a potvrdenie objednávky, doručenie objednávky a potvrdenia o jej prijatí dotknutej osobe (resp. objednávateľovi služby), registrácia dotknutej osoby na webovej stránke prevádzkovateľa (v súvislosti s objednaním služieb), doručenie potvrdenia o registrácii dotknutej osobe, vyhotovenie darčekového poukazu, doručenie darčekového poukazu dotknutej osobe (resp. objednávateľovi služby), doručenie vecnej ceny dotknutej osobe (ak je jej poskytnutie spojené s poskytnutím služby), vyhotovenie reklamného alebo spomienkového predmetu a jeho doručenie dotknutej osobe (ak je jeho poskytnutie alebo predaj spojené s poskytnutím služby); 

 

(b) vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle príslušných právnych predpisov s vyúčtovaním ceny za poskytnuté služby (resp. ceny za predaj reklamných alebo spomienkových predmetov) a jej doručenie dotknutej osobe, evidencia vystaveného daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov;

 

(c) identifikácia dotknutej osoby pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania (napr. rezervácia termínu tréningu a jeho zmeny, overenie účasti dotknutej osoby na tréningu, vyhotovenie prezenčnej listiny účastníkov tréningu a jej odovzdanie prevádzkovateľovi okruhu, na ktorom je realizovaný tréning, ak je to takým prevádzkovateľom vyžadované na účely kontroly vstupu na okruh a/alebo zaistenia bezpečnosti, prevzatie a kontrola darčekových poukazov a pod.) 

 

(d) evidencia dotknutej osoby a príslušnej objednávky po poskytnutí služby na účely vykonania vyúčtovania ceny za poskytnuté služby (resp. ceny za predaj reklamných alebo spomienkových predmetov), na účely vybavovania prípadných reklamácií, na účely riešenia prípadných škôd spôsobených dotknutou osobou (ako účastníkom tréningu) na majetku alebo zdraví tretích osôb alebo škôd spôsobených dotknutej osobe, na účely doručenia potvrdenia o účasti na tréningu; 

 

(e) plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z existencie zmluvného vzťahu a poskytnutia služby (napr. vedenie záznamov o poskytnutých službách na daňové a účtovné účely, ich predloženie kontrolným orgánom a pod.);

 

(f) evidencia dotknutej osoby na účely vedenia jej užívateľského účtu na webovej stránke prevádzkovateľa (napr. za účelom zjednodušeného procesu objednávania ďalších služieb v budúcnosti, za účelom prehľadu o absolvovaných tréningoch, za účelom poskytovania zliav v prípade opakovaného objednávania služieb a pod.);

 

(g) zasielanie informačných a reklamných oznamov o ponuke služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe, ako aj odkazov na edukatívne články zamerané na bezpečnú jazdu motorovým vozidlom. 

 

3. Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 

Osobné údaje sú spracúvané na základe týchto právnych základov:

 

(a) osobné údaje sú na účely uvedené v bode 2 písm. (a) až (e) vyššie spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby), článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1písm. c) Zákona (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa) a článku 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. d) Zákona (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, t.j. život, zdravie alebo majetok dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby); 

 

(b) osobné údaje sú na účely uvedené v bode 2 písm. (f) a (g) vyššie spracúvané na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s bodom 4, a v prípade nesplnenia resp. zániku podmienok uvedených v bode 4 iba na základe súhlasu dotknutej osoby, ak ho dotknutá osoba na tieto účely udelila. 

 

4. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

 

Za oprávnený záujem prevádzkovateľa sa považuje spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Takýto oprávnený záujem prevádzkovateľa môže poskytnúť právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ak nad ním neprevažujú záujmy dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, čo je splnené najmä v prípade, ak medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou existuje resp. existoval zmluvný vzťah (zmluva) a ak dotknutá osoba môže resp. mohla (v čase poskytnutia osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy) primerane očakávať ďalšie spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (na účely uvedené v bode 2 písm. (f) a (g) vyššie). Podľa článku 21 ods. 2 a 3 Nariadenia a § 27 ods. 2 Zákona má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, pričom v takom prípade prevádzkovateľ už na uvedený účel ďalej nesmie osobné údaje takej dotknutej osoby spracúvať.   

 

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Prevádzkovateľ na uvedené účely spracúva tieto osobné údaje dotknutej osoby (rozsah sa pri konkrétnej dotknutej osobe môže líšiť podľa toho, či ide o účastníka tréningu, objednávateľa služieb odlišného od účastníka tréningu a pod.): 

(a) meno a priezvisko, 

(b) dátum narodenia, 

(c) rodné číslo (iba v prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie výpožičky motorového vozidla, zabezpečenie pripoistenia vozidla), 

(d) adresa trvalého bydliska (dodacia resp. korešpondenčná adresa, ak je rozdielna), 

(e) telefónne číslo, 

(f) e-mailová adresa, 

(g) druh a číslo preukazu totožnosti, 

(h) zamestnávateľ (iba v prípade, ak ide o zabezpečenie tréningu pre zamestnancov), 

(i) údaj o účasti na tréningu a jeho výsledku (vrátane údajov o mimoriadnych udalostiach počas tréningu, napr. údaje o spôsobenej škode), 

(j) údaje o objednávkach (vrátane príslušných fakturačných údajov, ak sú odlišné od už uvedených), 

(k) údaje o reklamáciách a ich vybavení, 

(l) údaje o nedoplatkoch za služby, 

(m) údaje o histórii objednávok, 

(n) online identifikátor (IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje). 

 

6. Príjemcovia osobných údajov:

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté (v každom z uvedených prípadov len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a v súlade s Nariadením a Zákonom): 

 

(a) príslušným orgánom a inštitúciám, ktorým je prevádzkovateľ povinný také údaje poskytnúť v zmysle príslušných právnych predpisov; 

 

(b) odborným poradcom prevádzkovateľa (účtovníci, audítori, advokáti, daňoví poradcovia a pod.) v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh pre prevádzkovateľa; 

 

(c) zmluvným partnerom prevádzkovateľa, ktorí mu poskytujú služby, pri ktorých nevyhnutne dochádza k poskytnutiu údajov (napr. služby zmluvných inštruktorov, služby požičiavania motorových vozidiel, služby súvisiace so zabezpečením pripoistenia, služby v oblasti správy a riadenia IT, služby v oblasti úschovy dokumentácie, služby v oblasti zálohovania dát a pod.);

 

(d) zmluvným partnerom prevádzkovateľa, ktorí mu poskytujú služby v oblasti hromadného mailingu;

 

(e) vlastníkom resp. prevádzkovateľom okruhov, na ktorých sú realizované tréningy (Driving Camp Pachfurth, Letisko Trenčín, Polygon Brno), resp. nimi povereným osobám (napr. strážna služba zabezpečujúca ochranu okruhu a kontrolu vstupu osôb na okruh), v dôsledku čoho môžu byť osobné údaje prenesené do inej členskej krajiny EU (Rakúsko, Česká republika). 

 

7. Doplňujúce informácie:

 

(a) Doba uchovávania osobných údajov

 

Osobné údaje budú na účely uvedené v bode 2. vyššie uchovávané počas trvania užívateľského účtu dotknutej osoby, ktorý si vytvorila na webovej stránke prevádzkovateľa, a to až do zrušenia takého užívateľského účtu dotknutou osobou alebo doručenia jej žiadosti prevádzkovateľovi o vymazanie jej osobných údajov, inak počas trvania uvedeného účelu spracúvania osobných údajov (počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení počas trvania zákonnej povinnosti prevádzkovateľa uchovávať príslušnú dokumentáciu s tým súvisiacu; ak v konkrétnom prípade nebude určené inak, zmluvný vzťah sa na uvedené účely končí až okamihom splnenia záväzkov oboch strán zo zmluvy, t.j. účasťou dotknutej osoby na tréningu a prípadne doručením potvrdenia o účasti na tréningu, resp. uplynutím doby platnosti poukazu na účasť na tréningu, a úhradou dohodnutej ceny za služby, podľa toho, čo nastane neskôr); 

 

(b) Požiadavka poskytnutia osobných údajov

 

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb (s dotknutou osobou resp. v jej prospech), pričom dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, bez ich poskytnutia však prevádzkovateľ nemôže uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb a plniť z nej vyplývajúce zmluvné povinnosti; 

 

(c) Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má nasledovné práva: 

 

-     právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom (článok 15 Nariadenia, § 21 Zákona), 

-     právo požadovať opravu (článok 16 Nariadenia, § 22 Zákona) alebo vymazanie osobných údajov (článok 17 Nariadenia, § 23 Zákona) alebo obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia, § 24 Zákona), 

-     právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (článok 21 Nariadenia, § 27 Zákona),

-     právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 a nasl. Nariadenia), resp. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR (§ 100 Zákona), 

-     právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia, § 26 Zákona),

-     ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby (účely uvedené v bode (2) písm. (f) a (g) vyššie), právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti na adresu prevádzkovateľa; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúce zo súhlasu pred jeho odvolaním;

  

(d) Získanie osobných údajov od inej osoby

 

Prevádzkovateľ môže niektoré údaje získať aj od inej ako dotknutej osoby (napr. od objednávateľa služieb, ak je účastníkom tréningu iná osoba) alebo aj z verejne dostupných zdrojov, najmä z akýchkoľvek registrov vedených na základe zákona;

 

(e) Zverejnenie osobných údajov 

 

Osobné údaje nebudú zverejnené;

 

(f) Uchovávanie osobných údajov

 

Dokumentácia obsahujúca osobné údaje v papierovej forme bude uschovaná v priestoroch prevádzkovateľa v uzamknutej skrini a dokumentácia obsahujúca osobné údaje v elektronickej forme bude uložená v zašifrovanej podobe na zariadení prevádzkovateľa alebo jeho zmluvného partnera;

 

(g) Ďalšie práva dotknutej osoby

 

Práva dotknutej osoby (v súvislosti so spracúvaním osobných údajov) sú upravené v článku 12 a nasl. Nariadenia a § 19 a nasl. Zákona. 

 

Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba (zákazník / objednávateľ / účastník tréningu) potvrdzuje prevádzkovateľovi, že poskytnuté osobné údaje sú správne a pravdivé. Ak sú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté prevádzkovateľovi inou osobou (odlišnou od dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú takto poskytované), táto osoba potvrdzuje prevádzkovateľovi, že poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby sú správne a pravdivé, a že osobné údaje poskytuje so súhlasom dotknutej osoby, ktorej súčasne poskytla vyššie uvedené informácie.  

TOYOTA MATERIAL HANDLING SLOVENSKO S.R.O.

Viktória Prevužňáková (Personálny manažér / HR & Compliance Manager): “Tréningy ECO jazdy pre nás spoločnosť SuperDRIVE realizuje už niekoľko rokov a pomáha nám tak zvyšovať hospodárnosť jázd našich vodičov. Je veľmi pozitívne vidieť, že inštruktori SuperDRIVE vedia naučiť jazdiť úspornejšie aj dlhoročných a skúsených vodičov. Je to prínosné tak pre našu spoločnosť ako aj z globálneho environmentálneho hľadiska.”

ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.

Marta Rybárová (Koordinátor vzdelávania ZSE): “Tréningy defenzívnej jazdy SuperDRIVE sú medzi našimi zamestnancami už dobre známe a tešia sa obľube. SuperDRIVE realizuje tréningy vysoko profesionálne tak na úrovni práce samotných inštruktorov ako aj na úrovni administrácie tréningov a spracovania podrobných výstupov za každého vodiča.”

Speedworld Hungary

Sebastian Laczhazy (CEO): “We have organized several smaller and larger events in different locations with SuperDRIVE and we are happy to plan even more joined events as it is a pleasure to work with such professional instructors. They are true motorist enthusiasts and experts in what they do, plus they have a friendly attitude which always helps to make a great event even better.”

ARVAL Slovakia

Eva Nosáľová (Marketing and Product Manager): “So spoločnosťou SuperDRIVE sme v kontakte už niekoľko rokov, máme za sebou úspešný event školy šmyku, ktorý prebehol hladko a všetci naši zákazníci si ho naplno užili. Teší nás, že máme spoľahlivého partnera na motoristické eventy a zároveň aj na vzdelávanie vodičov. Partnera, ktorý pre nás dokáže zastrešiť komplexné aktivity pre vodičov, tak pre naše potreby ako aj pre našich klientov.”

SLOVNAFT TRANS

Štefan Sabanoš (HSE Consultant): “So spoločnosťou SuperDRIVE sme v kontakte už 9 rokov a v dohodnutých intervaloch realizujeme rôzne typy tréningov pre našich vodičov, podľa našich potrieb. SuperDRIVE dokáže zrealizovať tréningy pre vodičov osobných áut, ako aj náročné tréningy pre vodičov cisterien prevážajúcich pohonné hmoty.”

Johnson Controls

Eva Žemličková (HR specialist): ”Spoluprácu so SuperDRIVE sme začali v roku 2016 a hneď v prvom roku sme preškolili niekoľko sto zamestnancov na tréningoch defenzívnej jazdy. Tréningy boli na vysokej úrovni a drvivá väčšina zamestnancov uznali prínos tréningov. V spolupráci plánujeme pokračovať dlhodobo a dopĺňať ďalšie typy tréningov a školení od SuperDRIVE do vzdelávacieho plánu našich zamestnancov.”

CRH

Martin Ostrolucký (ND OH&S Coordinator): “Pre našu spoločnosť je bezpečnosť na prvom mieste vo všetkých aspektoch našich prevádzok. Preto sme veľmi radi, že spoločnosť SuperDRIVE nám pomáha zvyšovať bezpečnosť našich zamestnancov na cestách. Mnoho našich vodičov jazdí na veľkých nákladných autách dlhé trasy a rovnako mnoho zamestnancov jazdí na osobných autách v hustej premávke miest, a tak riziko nehody je relatívne vysoké. Aj vďaka pravidelným školeniam vodičov sa nám darí držať mieru nehodovosti dlhodobo na nízkej úrovni.”

Heineken Slovensko

Marek Šemelák (HR Specialist): “V zmysle politiky našej materskej spoločnosti pravidelne zabezpečujeme vzdelávanie pre všetkých našich vodičov v snahe zvýšiť bezpečnosť a zároveň minimalizovať nehodovosť a škody. Spoločnosť SuperDRIVE so svojim komplexným balíkom školení, vrátane online kurzov, je pre nás ideálnym riešením, keďže nám vie zabezpečiť všetky druhy potrebných školení „pod jednou strechou“. Tréningy defenzívnej jazdy, ktoré naši vodiči doteraz absolvovali boli pozitívne hodnotené všetkými zúčastnenými zamestnancami.”

Záleží nám na bezpečnosti premávky a baví nás sledovať, ako sa za volantom zlepšujete. Od roku 2007 robíme všetko preto, aby sme zabránili zbytočným úmrtiam na cestách.
Vďaka nám jazdí už viac ako 40 000 vodičov bezpečnejšie.

Naši spokojní klienti

Pre nezáväznú ponuku alebo viac informácií k ponuke pre firmy nás prosím kontaktujte emailom na info@superdrive.sk, telefonicky na +421 911 66 77 03, alebo použite tento formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Zaujímavosti a novinky

x
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní sa môžete bližšie informovať na adrese: ochrana údajov OK